Informace o zpracování osobních údajů

účastníků akcí v souvislosti s aktuálně platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 29. 12. 2021, č.j.: MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN Vás tímto informujeme, že jsme povinni vést evidenci účastníků všech akcí a jiných aktivit, které naše organizace pořádá. Evidence účastníků bude vedena vždy po dobu pouze 30 dnů od termínu konání akce a bude obsahovat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení účastníka akce a dále kontaktní údaje (telefonní číslo) účastníka nebo jeho zákonného zástupce, doplněné časovými údaji o navštívené aktivitě/akci. Účelem této evidence je její poskytnutí krajské hygienické stanici (dále jen „KHS“) v případě, kdy by KHS z důvodu provádění epidemiologického šetření (trasování) o předání této evidence naši organizaci požádala. Upozorňujeme, že takové předání na žádost KHS by pro nás bylo povinností vyplývající ze zákona na ochranu veřejného zdraví, bez ohledu na to, zda s tím účastník akce nebo jeho zákonný zástupce souhlasí nebo nikoli.

Pokud by nastala okolnost, kdy by konkrétní námi pořádaná aktivita nebo akce nespadala do výjimky z prokázání bezinfekčnosti jejího účastníka (např. v případě, kdy by se akce účastnila dlouhodobě nehomogenní skupina dětí), platí, že k účasti na akci bude třeba naplnit podmínku bezinfekčnosti, tedy povinnost prokázat bezinfekčnost předložením certifikátu o očkování proti viru způsobujícím onemocnění covid-19, případně o absolvování RT-PCR testu, nebo potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19). Platnost a pravost předložených certifikátů/potvrzení bude kontrolována prostřednictvím aplikace čTečka. Osobní data však námi nebudou po jejich kontrole jakkoli dále zpracovávána nebo uchovávána. Úplné znění aktuálně platného mimořádného opatření MZČR, včetně jeho odůvodnění, naleznete zde.

Pro předejití případným nedorozuměním a pro zjištění povinností, které se účastníky akcí, resp. jejich zákonné zástupce, vztahují, Vám doporučuji se s textem právní normy seznámit.