Maxíček

Kroužek pro děti s poruchami učení – dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií, logopedickými vadami i poruchou chování. Rozvoj grafomotoriky, zrakového a sluchového rozlišování, rozvoj koncentrace pozornosti, psaní písmen, čtení s porozuměním i počítání. Hravou formou přizpůsobeno pro děti.