Pedagogické minimum – kurz

Milí přátelé, zveme vás Vás pedagogické minimum pro externisty a nabízím Vám získání pedagogické kvalifikace, kterou budete mít již napořád. Studium pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou výchovnou činnost / externisté

Budou pro vás připraveny zajímavé aktivity plné pedagogiky, her, zážitků a informací.

Termín : 24.-26.2. 2023, další se domluvíme na místě, zkoušky duben 2023

24.2. 2023 začátek v 17.00 / konec neděle 15.00

Místo konání: SVČ Tymy Holešov, Sokolská 70

Poplatek : 1.700,- Kč/účastník /

Malé občerstvení zajištěno

Časová dotace : 40 hodin

Upozorňuji, že všichni externí pracovníci, kteří se chtějí podílet na pedagogické činnosti SVČ – musí toto studium mít. Tak neváhejte a přihlaste se.

Podmínka ukončení studia : napsání a obhájení závěrečné práce, závěrečný test, ústní zkouška

Přihlaste se do 17.2.2023 na adresu : info@tymycentrum.cz

Lektor : Mgr. Jana Heřmanová

Témata :

a. volný čas 6 hod,

b. osobnost pedagoga 6 hod,

c. cílová skupina 8 hod,

d. pedagogický proces 10 hod,

e. příprava závěrečné práce (5 hod) + závěrečné zkoušky (5 hod)

Anotace:

Studijní program představuje souhrn základních teoretických i praktických poznatků v oblasti pedagogiky volného času, které by měl znát každý pedagog pracující v oblasti zájmového vzdělávání.
Úspěšným absolvováním programu účastník splňuje kvalifikační předpoklady pro pozici pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání – v souladu s §17 (část 2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (novelizace ze dne 1.9.2012).

Přes definování prostředí, ve kterém pedagogika volného času probíhá, se budeme věnovat osobnosti pedagoga, cílové skupině, jednotlivým částem pedagogického procesu, možnostem zapojení cílové skupiny do výchovně-vzdělávacího procesu. Teoretické poznatky budou vždy aplikovány na konkrétní pedagogickou práci účastníků programu. Po absolvování budou účastníci schopni sestavit plán pedagogické práce tak, aby vedl k rozvoji klíčových kompetencí cílové skupiny a byl v souladu se základními principy pedagogiky volného času a v souladu s novými trendy v oblasti zájmového vzdělávání.

Program:

Vzdělávací blok: Volný čas
Anotace: Vzdělávací blok je zaměřen na definování volného času, specifikaci školských zařízení pro zájmové vzdělávání, specifikaci legislativních podmínek pedagogiky volného času. Důraz bude kladen na pojmenování funkcí/cílů pedagogiky volného času a na pochopení důležitosti cílené pedagogické práce pedagoga volného času.

Vzdělávací blok: Osobnost pedagoga
Anotace: Vzdělávací blok je zaměřen na roli pedagoga volného času v zájmovém vzdělávání. Přes definování osobnosti člověka a faktorů, které osobnost utvářejí, dojdeme k nutnosti kontinuálního osobnostního a profesního rozvoje. Na základě technik vlastní profesní sebereflexe si účastníci pojmenují své silné a slabé stránky a budou hledat cesty k prohlubování svých znalostí a dovedností.

Vzdělávací blok: Cílová skupina
Anotace: Vzdělávací blok je zaměřen na definování cílové skupiny z hlediska vývojové psychologie, důraz bude kladen na respekt k individualitám, včetně respektu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Druhá část bloku bude věnována práci se skupinou, budou definovány principy bezpečného sociálního prostředí, ve kterém by mělo zájmové vzdělávání probíhat. Účastníci si pojmenují, jakou roli a možnosti má pedagog volného času k nastavení a udržování bezpečného prostředí.

Vzdělávací blok: Pedagogický proces
Anotace: Blok je zaměřen na pojmenování základních kamenů pedagogického procesu, návaznosti a propojenosti dílčích kroků. Účastníci se naučí definovat cíle své pedagogické práce, výstupy v oblasti získaných kompetencí a k nim náležité kontrolní mechanismy. Důraz bude kladen na osvojení si dovednosti aplikovat zákonitosti ve své vlastní pedagogické práci.

Vzdělávací blok: Příprava konkrétní pedagogické činnosti (lekce)
Anotace: Blok je zaměřen na propojení všech předchozích vzdělávacích bloků a na aplikaci získaných vědomostí a dovedností do praxe. Účastníci budou seznámeni se strukturou konkrétní pedagogické lekce, tak aby byli schopni jako jeden z výstupů odevzdat závěrečnou práci (lekci) se všemi náležitostmi. Lektor projde s účastníkem přípravu závěrečné práce tak, aby ten pak byl schopen závěrečnou práci samostatně realizovat.