Projekt Šablony I v TYMY

Realizace projektu OP JAK Šablony pro MŠ a ZŠ I
Číslo výzvy: 02_22_002
Název projektu: Šablony I v TYMY Holešov
Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000939
Rozpočet projektu: 2 004 905 Kč
Termín realizace: 01. 09. 2022 – 31. 08. 2025
Aktivity projektu:
1. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SVČ: Cílem aktivity je podpořit
profesní růst pracovníků ve vzdělávání (včetně ostatních pracovníků ve
vzdělávání) SVČ pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného
sebevzdělávání.
2. Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v SVČ: Cílem
aktivity je osobnostní a sociální rozvoj účastníků zájmového vzdělávání v
SVČ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím
inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních
vzdělávacích metod a strategií, které vedou účastníka k rozvoji
kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování
předčasných odchodů ze vzdělávání.
3. Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v SVČ: Cílem
aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy
souvisejícími s chodem a modernizací středisek volného času a
dostatečný prostor k diskuzi. Pro zachování komunitního charakteru
aktivity je nutné zapojení jednotlivých aktérů (zástupců SVČ, rodičů,
externí organizace/externího odborníka, případně i účastníků) do
přípravy, realizace i vyhodnocení aktivity. Komunitní setkání musí
podpořit rozvoj kompetencí účastníků v oblasti vzájemného
porozumění, mezigeneračního soužití, zájmu a odpovědnosti za dění v
komunitě, otevřeného přístupu ke kulturní rozmanitosti.